JESTEŚMY POLSKĄ MARKĄ

RODO

RODO

Wstęp 

                                                 

Dziękujemy Państwu za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszymi usługami. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania ze  strony internetowej https://bio-clean.com.pl/.

 

Pragniemy zapewnić, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu.

 

Postanowienia Ogólne, zakres przetwarzanych danych
 

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem:

https://bio-clean.com.pl/ (zwanego dalej Serwisem).

 

2. Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w Serwisie są:

 • Właściciel firmy Bio-Clean PPU Paulina Węgorowska, z siedzibą, Ul. Grodzka 44, 87-800 Włocławek oraz 
 • Bio-Clean Polska Sp. z o.o., z siedzibą Ul. Grodzka 44, 87-800 Włocławek

dalej łącznie zwani Współadministratorami, administratorami lub Bio-Clean.

 

 

3. Współadministratorzy wyznaczyli następujący wspólny punkt kontaktowy w zakresie ochrony danych:  

 

4. Współadministratorzy danych informują, iż zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi, zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, jest udostępniana na żądanie Użytkowników serwisu. W tym celu prosimy o kontakt na wyżej podany adres email. 

 

5. W czasie korzystania z Serwisu https://bio-clean.com.pl/  Użytkownicy mają możliwość przekazywania Bio-Clean danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację:

 • podczas wypełniania formularza kontaktowego Użytkownicy podają nam swoje podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe  (imię i nazwisko, adres e-mail , treść wiadomości);
 • jeżeli Użytkownik jest zainteresowany karierą w  Bio-Clean (lista stanowisk, na które trwa obecnie rekrutacja jest dostępna w zakładce „Kariera”), przetwarzamy dane przesłane nam w korespondencji mailowej, zawarte w wysyłanym cv lub/i liście motywacyjnym, w   szczególności  imię i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • strona https://bio-clean.com.pl/ korzysta z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu  zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, a także marketingowych i statystycznych, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”.
 • strona https://bio-clean.com.pl/ korzysta z narzędzia-wtyczki do obsługiwania zapytań w drodze połączenia telefonicznego, dostarczanego przez  serwis https://www.contactleader.pl , które zbiera dane w postaci numeru telefonu  Użytkownika.  Podanie numeru jest dobrowolne.

 

Cele i podstawa  oraz zasady przetwarzania danych osobowych
 

6. W związku z prowadzonym serwisem  Bio-Clean będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

 

 • udzielenia odpowiedzi na przesłane poprzez email lub formularz kontaktowy zapytanie,
 • oddzwonienia w związku z przesłanym przez Użytwkonika za pomocą wtyczki https://www.contactleader.pl  numerem telefonu, 
 • przeprowadzenia rekrutacji,
 • a także w celach, o których informuje szczegółowo w punkcie „Pliki cookies“.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

 • zgoda Użytkownika wyrażona np. poprzez akceptację stosowanych plików cookies lub podanie nam dodatkowych danych do kontaktu, innych danych i informacji z inicjatywy Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym danych umieszczonych w CV, wykraczających poza dane wymagane przez przepisy;  
 • niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych, które na nas ciążą (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c RODO), także w odniesieniu do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowiska;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez współadministratorów, jakim jest odpowiedź na zadane pytanie  lub marketing bezpośredni i odpieranie roszczeń cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu lub wypełnionym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Bio-Clean ustosunkowanie się do przesłanego zapytania od Użytkownika.

 

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa. Ich niepodanie może skutkować niemożnością wykonywania obowiązków, ciążących na Bio-Clean.

 

7. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link https://bio-clean.com.pl/o-firmie/rodo/

 

8. Bio-Clean dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Uprawnienia, odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich
 

9. Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Bio-Clean,  przysługują następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, przy czym odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia swoich danych; w przypadkach wskazanych art. 17 RODO.

e) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, w tym zwłaszcza w przypadku stosowania marketingu bezpośredniego.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ich ochrony.

 

10.  Dane osobowe mogą być przekazywane:

 

a) podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Urzędy, Organy ścigania),

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Bio-Clean w związku ze współpracą, w tym zwłaszcza dostawcom usług IT, usług marketingowych, księgowych oraz innym podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z jednym z administratorów  i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;

 

11. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6 z ewentualnym uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody, jeśli to ona jest podstawą przetwarzania danych.

 

12. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich, informujemy jednak, że posiadamy profile na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok.  Dane znajdujące się na serwerach właścicieli tych portali przetwarzane są w krajach trzecich, w tym w USA, na zasadach opisanych w politykach prywatności danego serwisu. Więcej informacji na ten temat a także linki do odpowiednich polityk prywatności znaleźć można w zakładce ,,Profile w mediach społecznościowych‘‘.

 

 

Pliki Cookies

 

13. Na stronie internetowej  https://bio-clean.com.pl/ wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają dostosować treść  w serwisie do potrzeb Użytkownika, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.

 

14. Pliki cookies stosowane na stronie  https://bio-clean.com.pl/ są używane w następujących celach:

 

a) zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,

b) obsługi sesji użytkownika,

c) zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,

d) zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator może lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,

e) optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),

f) reklamowym,

g) zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

 

15. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub skorzystać z narzędzia do zmiany ustawień plików cookies na stronie.

 

16. Użytkownik może  w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).

 

17. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych  plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej https://bio-clean.com.pl/

 

18. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 

19. Informujemy, że każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

 

 

Profile w mediach społecznościowych

 

20. W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile na portalach:

 • Facebook.
 • Instagram
 • Linkedin
 • Youtube
 • Twitter
 • TikTok

 

Platforma społecznościowa Facebook i Instagram dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025.  Administruje on całościowo strukturą IT Facebooka i pozostałych powiązanych platform i technologii  (Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Novi).  

 

Informacje na temat przetwarzania danych na tych platformach dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy

 

Serwis Linkedin dostarczany jest przez LinkedIn Corporation, z siedzibą  1000 W Maude , Sunnyvale, CA 94085, US, należy do grupy Microsoft.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis dostępne są pod adresem Polityka ochrony prywatności LinkedIn.

 

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć pod linkiem.

 

Właścicielem serwis Twitter jest Twitter, Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,  San Francisco, Kalifornia,  

355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103  Informacje na temat przetwarzania danych przez Twitter dostępne są pod linkiem  https://twitter.com/en/privacy

 

Współadministratorami danych użytkowników TikTok mieszkających na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii są  TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”) oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska.  Informacje na temat przetwarzania danych przez Tik Tok  dostępne są pod linkiem  

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

 

 

Wtyczki do portali społecznościowych
 

21. Na naszej stronie znajdują się wtyczki do wyżej wymienionych portali. Informujemy, że poprzez kliknięcie we  wtyczkę określonego serwisu, dane Użytkownika naszej strony w postaci na przykład adresu IP oraz  identyfikatora  przeglądarki, mogą zostać przekazane do odpowiedniego administratora danych danego serwisu (zwłaszcza jeśli Użytkownik jest zalogowany do tych serwisów), zgodnie z ich politykami prywatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy  o zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu, do których linki znajdują się w punkcie powyżej.

 

22. Zwracamy uwagę, że Bio-Clean nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników danych portali, przez ich Administratorów danych, w tym  w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników.

 

Bio-Clean nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak prowadząc  dany fanpage/kanał Bio-Clen może uzyskać status współadministratora danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na stronach np. Fanpage’y Bio-Cleana lub przesłane do Bio-Cleana w związku z ich prowadzeniem.   Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y /profili jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminach portali społecznościowych.

 

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y/profili/kanałów  możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

-  identyfikator Użytkownika danego portalu  (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)

-  zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);

-  inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne. 

- treść komentarzy umieszczanych w poszczególnych portalach oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację typu Messenger (w rozmowach tych Użytkownicy mogą podać nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
 

23. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y/profili nie będzie archiwizowana poza serwisami , chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach/profilach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,

-  art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami -  chęcią zawarcia z nami umowy, 

-  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi  komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

24. Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń.  W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez właścicieli danego portalu tj.np. historia wpisów, historia aktywności w danej aplikacji, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.  Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a/profilu posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),

- prawo do ich sprostowania,

- prawo do usunięcia,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),

- prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 

W przypadku jakichkolwiek żądań w zakresie przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres podany w pkt 3.

 

25. Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem naszego profilu/konta na danym portalu  a Użytkownikiem  jest w pełni dobrowolne.

 

 

Postanowienia końcowe

 

26. Bio- Clean dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie Rozporządzenia RODO.

 

Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2022 r.

 

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.

Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów.